Ratujmy Klasztor

Kilka dni temu poruszyła nas wszystkich informacja o dramatycznej sytuacji, w jakiej znalazły się Siostry Norbertanki z Imbramowic. Niestety, w podobnym położeniu jest więcej zgromadzeń. Wspólnoty takie żyją dzięki ofiarom z pobliskich parafii oraz niewielkiej produkcji.

W sytuacji ograniczeń związanych z epidemią los wielu zawisł na włosku. Tak też jest w przypadku Benedyktynek ze Staniątek.

Od kilku lat Siostry wspierają Centrum Życia i Rodziny oraz naszych Przyjaciół codzienną modlitwą. Matka Stefania Polkowska OSB przekazała nam list z prośbą o wsparcie.

Miesięczny koszt utrzymania klasztoru to przeszło 40 000 złotych. Możemy pomóc Siostrom w tym trudnym czasie. Widzieliśmy, że w przypadku Sióstr Norbertanek się udało.

Opactwo w Staniątkach to niemy świadek historii naszej Ojczyzny. Funkcjonuje nieprzerwanie od ponad 800 lat, przechowując w swych wnętrzach wiele cennych zabytków.

Wspólnota liczy dziś 12 sióstr. W zeszłym tygodniu roczne śluby składała siostra Julia… Jak przed wiekami ich codzienność wyznaczana jest rytmem modlitwy i pracy. Siostry wykonują prace ogrodnicze, sprzątają klasztor i dom gościnny, obsługują ule, oborę i kurnik. Aby się utrzymać wypiekają pieczywo i produkują pocztówki.

Prosimy o lekturę listu matki Stefanii Polkowskiej OSB oraz wsparcie finansowe dla opactwa Benedyktynek w Staniątkach.

Udostępnij na:

Facebook
Twitter

© Centrum Życia i Rodziny 2020

Close Menu

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Informujemy, że Państwa dane są przetwarzane przez Fundację Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny z siedzibą w Warszawie, adres do korespondencji: skrytka pocztowa 99, 00-963 Warszawa 81, w celu informowania o przebiegu kampanii oraz utrzymywania stałego kontaktu z Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych i możliwościach wspierania działalności Fundacji. Przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanym celu uzasadnione jest prawnie usprawiedliwionymi interesami realizowanymi przez Fundację, zgodnie z art. 6 ust.1. lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie będzie możliwe informowanie o przebiegu kampanii oraz o realizacji celów statutowych Fundacji.
Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Wszystkie te żądania będziecie mogli Państwo zgłaszać na adres do korespondencji: skrytka pocztowa 99, 00-963 Warszawa 81, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub mailowo na adres iod@czir.org
Mają również Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Do Państwa danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na rzecz Fundacji usługi, w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze, prawnicze, księgowe, kadrowe.
Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy. Jednak nastąpi to wyłącznie jedynie w zakresie na jaki będzie pozwalać prawo, w szczególności na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony lub standardowych klauzul umownych UE. W każdym wypadku Fundacja zapewnia możliwość uzyskania dalszych informacji i otrzymania kopii odpowiednich zabezpieczeń.
Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez nas bezterminowo, jednak nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w razie otrzymania od Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych.